آمار بازدید
بازدید امروز : 77
بازدید کل : 36143
کاربران آنلاین : 6
بازدید این صفحه : 394

 

 

Home > کمیته های علمی
.: کمیته های علمی

 

دکتر مهدی نیرومند
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

مهندس سید حسن علوی
مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری اصفهان

دکتر فاطمه عظیم زاده
رئیس مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

دکتر محمد جواد کارگر
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر مهدی دولتشاهی
عضو هیت علمی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

دکتر مجید ابن علی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

بهداد ناظم رعایا
عضو هیت علمی پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

 خاطره قسوریان
عضو هیت علمی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان

دکتر محمد رضا پورعابدی
معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

دکتر محمد علی منتظری
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

حمید محمودیان
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان

دکتر محمد رضا انصاری 
عضو هیت علمی دانشگاه شهررضا

دکترعبدالحسین رضائی
عضو هیت علمی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی اصفهان

دکتر علیرضا کریمیان
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دکتر حمید رضا بهبهانی فرد
عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر میثم زارعی
عضو هئیت علمی دانشگاه دامغان 

دکتر مهسا مهراد
 عضو هئیت علمی دانشگاه دامغان 

دکتر راحله کافیه
 عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان  

دکتر جواد عسکری
 عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر پژمان رضایی 
عضو هئیت علمی دانشگاه سمنان

دکتر پرویز کشاورزی
 عضو هئیت علمی دانشگاه سمنان

دکتر مهدی خزایی
عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دکتر علی اکبر عبدوس 
عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر علی نادری
عضو هئیت علمی دانشگاهصنعتی کرمانشاه

محمدرضا مصلحی 
عضو هیت علمی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان

دکتر مسعود عسکری
عضو هیت علمی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی اصفهان

دکتر نوشین قادری
عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر مهدی فرزین فر
 عضو هئیت علمی دانشگاه دامغان 

اصغر کریمی
عضو هیت علمی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان

شهربانو فلاحیه حمیدپور 
عضو هیت علمی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان

     

 

       

شهناز باغبانی
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان